WKI Isoliertechnik Sp. z o.o.

ul. Gryfi?ska 49, WE?TY?
74-100 GRYFINO
woj. zachodniopomorskie, Polska
SUPER STYROPIAN Z GRAFITEM - NEOPOR®

Firma
 

magazynWKI Isoliertechnik Sp. z o.o. jest spó?k? za?o?on? w 1995 roku. Nale?y ona do niemieckiej Grupy WKI. Produkcja p?yt z polistyrenu ekspandowanego styropianu rozpocz??a si? w 1997 roku. Pocz?tkowo firma realizowa?a dostawy styropianu jedynie na rynek niemiecki. Od 1999 roku WKI zabiega równie? o klientów na rynku polskim. WKI zajmuje obecnie czo?owe miejsce po?ród producentów materia?ów izolacyjnych dla budownictwa. Naszymi klientami s? firmy wykonuj?ce docieplenia budynków, firmy kompleksowo wykonuj?ce z?o?one systemy docieple? oraz hurtownie budowlane. Do naszych klientów nale?? m.in. znani producenci systemów docieple? jak: STO, ISPO, BAYOSAN, Dryvit, Caparol. Posiadamy krajowe i zagraniczne certyfikaty potwierdzaj?ce wysok? jako??. W 2001r. Uruchomili?my nowy oddzia? produkcyjny w Sternalicach k/Cz?stochowy co jest konsekwencj? bardzo du?ego zapotrzebowania na p?yty styropianowe produkowane przez firm? WKI.

Od pocz?tku istnienia k?adziemy du?y nacisk na jako?? wyrobów, korzystamy z do?wiadczonej kadry i stosujemy nowoczesn? technologi? wytwarzania. Do produkcji naszych wyrobów u?ywamy surowców produkowanych przez najbardziej renomowanych producentów ?wiatowych. Produkty WKI charakteryzuj? si? doskona?? izolacj? termiczn?, minimaln? przewodno?ci? ciepln?, odporno?ci? na wilgo?, bakterie, ple??, grzyby i substancje chemiczne. Nasze wyroby s? zgodne z polsk? norm? PN-B 20130/1999 lub posiadaj? aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

WKI Grupa sk?ada si? z:

WKI Isoliertechnik - producent styropianowych materia?ów izolacyjnych na dachy, ?ciany i pod?ogi

WKI Kunststoffe - funkcjonuje jako po??czenie producenta wyrobów z tworzyw sztucznych i przedsi?biorstwa przetwórczego

WKI Tegafol - przedsi?biorstwo handlowe sprzedaj?ce pe?en asortyment sznurka polipropylenowego dla sektora rolniczego i bran?y opakowa?

WKI Isoliertechnik Sp. z o.o. - producent zarówno styropianowych materia?ów izolacyjnych jak i sznurka rolniczego i folii

Teraform Naturbaustoffe - producent klejów budowlanych

 

 NASZA OFERTA


WKI EPS 040 Fasada
p?yty styropianowe
WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
p?yty styropianowe
WKI dB λ 035 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI dB λ Plus 032 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI IZO-PERYMETR
p?yty perymetryczne

 

FIRMAOFERTAFORMULARZKONTAKTTECHNOLOGIEE-mail
 
tre?ci? naszego serwisu jest: xxxxx